ดาวน์โหลด

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ (71137 bytes)

21

มีนาคม,2566
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (88577 bytes)

21

มีนาคม,2566
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (49152 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา (31086 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบลาพักผ่อน

แบบลาพักผ่อน (61682 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (74531 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ (36663 bytes)

20

มิถุนายน,2565
ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (DOC File)

ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (DOC File) (145408 bytes)

20

มิถุนายน,2565
ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (PDF File)

ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (PDF File) (195547 bytes)

30

เมษายน,2564
ฟอร์มขอย้าย ปรับปรุง ก.ย.49

ฟอร์มขอย้าย ปรับปรุง ก.ย.49 (40448 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (67434 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน (182784 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ (199680 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ลูกจ้างประจำ

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ลูกจ้างประจำ (112128 bytes)

25

กุมภาพันธ์,2564
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ (44857 bytes)

29

ตุลาคม,2563
แบบสรุปอบรม

แบบสรุปอบรม (20518 bytes)

01

กันยายน,2563
แบบบันทึกรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลหนองเสือ

แบบบันทึกรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลหนองเสือ (449656 bytes)

01

กันยายน,2563
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

http://nshos.thai-nrls.org/

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (449656 bytes)

10

กรกฎาคม,2563
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (37376 bytes)