เอกสารหน่วยงานภายใน

29

กุมภาพันธ์,2567
ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (DOC File)

ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (DOC File) (148992 bytes)

29

กุมภาพันธ์,2567
ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (PDF File)

ฟอร์มบันทึกขอซื้อ - จ้าง (PDF File) (88405 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ (71137 bytes)

21

มีนาคม,2566
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (88577 bytes)

21

มีนาคม,2566
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (49152 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา (31086 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบลาพักผ่อน

แบบลาพักผ่อน (61682 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (74531 bytes)

21

มีนาคม,2566
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ (36663 bytes)

30

เมษายน,2564
ฟอร์มขอย้าย ปรับปรุง ก.ย.49

ฟอร์มขอย้าย ปรับปรุง ก.ย.49 (40448 bytes)

29

ตุลาคม,2563
แบบสรุปอบรม

แบบสรุปอบรม (20518 bytes)

01

กันยายน,2563
แบบบันทึกรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลหนองเสือ

แบบบันทึกรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรโรงพยาบาลหนองเสือ (449656 bytes)

01

กันยายน,2563
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

http://nshos.thai-nrls.org/

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (449656 bytes)

10

กรกฎาคม,2563
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์นำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ (37376 bytes)