เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

ในปี พ.ศ.๒๕๑๕

นายกนก ธำรงพล สาธารณสุข อำเภอหนองเสือในขณะนั้น

ได้ติดต่อขอรับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอหนองเสือ จากนายบัว-นางเผื่อน จันทร์ไพศรี คหบดีท่านหนึ่งของอำเภอหนองเสือ และได้รับที่ดินจำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน อยู่ฝั่งตะวันออกของคลองชลประทานที่ ๑๐ ห่างจากที่ทำการอำเภอ ๔๐๐ เมตร แต่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์

ในปี พ.ศ.๒๕๒๓

จังหวัดปทุมธานีได้เร่งรัดให้ นายอุดม ทับทิมเทศ รักษาราชการสาธารณสุขอำเภอขณะนั้น

ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์และขอที่ดินเพิ่มเติมเป็น ๑๐ ไร่ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๑๐ เตียงซึ่งนายอุดมร่วมกับนายกนก ซึ่งขณะนั้นช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ติดต่อกับนายบัวและนางเผื่อน ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้บริจาคด้วยดีทำให้ หน้ากว้างขึ้นเป็น ๒๐ วา

ในปี พ.ศ.๒๕๒๔

กระทรวงฯได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงพยาบาล

และมีความเห็นว่าหน้ากว้างน้อยไป ควรเพิ่มเป็น ๒๕ วา ซึ่งนายอุดมร่วมกับร้อยเอกประจักร มาสุวัตร นายอำเภอหนองเสือ และพระครูเมตตาวิหารคุณ เจ้าคณะอำเภอติดต่อผู้บริจาคเพื่อขอเพิ่มหน้ากว้างเป็น ๒๕ วา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากได้ขายที่ดินส่วนที่เหลือไปแล้ว ทางกระทรวงจึงได้ระงับการจัดสรร งบประมาณก่อสร้างไว้ก่อน

ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรบประมาณเพื่อก่อสร้าง โรงพยาบาลหนองเสือ

จำนวน ๕,๓๐๗,๑๕๐ บาท และจัดสรรเพิ่มเติมในปี ๒๕๓๐ จำนวน ๒,๕๖๖,๓๖๗ บาท จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ จังหวัดปทุมธานีส่งให้นายแพทย์สมชาย ลาภเจริญ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลหนองเสือได้เริ่มให้บริการแก่ประชาชนครั้งแรกในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๑

ในปี พ.ศ.๒๕๓๔

วัดปทุมธานี โดยนายแพทย์วีระชัย ปิตะวรรณ

เห็นว่าโรงพยาบาลหนองเสือยังไม่ได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการ การทำพิธีเปิดโรงพยาบาลให้ถูกต้องเป็นทางการ จะทำให้โรงพยาบาลหนองเสือเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือคนปัจจุบัน
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลหนองเสือ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่ให้บริการปลอดภัยได้มาตรฐาน

มุ่งเน้นบริการสู่ชุมชน

ค่านิยม
  • M Mastery เป็นนายตัวเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
  • O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • P People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน ใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ให้บริการแก่ผู้รับบริการเท่าเทียม
  • H Humility อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นมิตร ยิ้มแย้มทักทายบุคคลอื่นอยู่เสมอ
  • N Network and teamwork บนทีมร่วมเครือข่าย มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชน
  • S Sevice mind and Self development ด้วยใจบริการ เก่งตน เก่งคน เก่งงาน ยิ้มแย้มทักทาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ใฝ่เรียนรู้ในสิ่งใหม่
พันธกิจ
  • 1. พัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน 2P Safety Hospital
  • 2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยรายโรคสำคัญและการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
  • 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ